Slovenský iconMagyar iconEnglish icon

Oznámenie o vstupe na pozemok

 19.02.2021

Východoslovenská distribučná a.s., Košice

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO 36599361 (ďalej len ako "VSD") , ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v zmysle priloženej mapy v katastrálnom území obce Drienovec, okres Košice - okolie:

že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Vstupy na pozemok sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia: apríl 2021 - august 2021 . 

Úpravu distribučného vedenia bude realizovať spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice.


 

Východoslovenská distribučná a.s.

Mlynská 31

042 91 Košice


1 2 3 >