Slovenský iconMagyar iconEnglish icon

Súčasnosť

Obec Drienovec leží 190 m n. m. v juhovýchodnej časti Košickej kotliny, na jej dotyku so Slovenským krasom. Nachádza sa pri štátnej ceste v smere Košice - Bratislava, medzi mestom Moldava nad Bodvou a obcou Turňa nad Bodvou. Na juhu od obce sa otvára úrodná nížina, severozápadne chránené územie Slovenského krasu „Palanta“.

Geologický vývoj vytvoril krásnu polohu obce, bohatú na nerastné suroviny: vápenec, hlinu, uhlie, štrk, ale aj vodu, drevo, lesné plodiny a lesnú zver. Vo vode, ktorá sa udržala v trhlinách dolín sa rozpustil vápnik, vznikli jaskyne. Takáto jaskyňa sa nachádza aj na území obce Drienovec a volá sa „Pityikó“.

Dedinou preteká potok vyvierajúci pri Debradi, medzi Žarnovom a Turňou n/Bodvou sa vlieva do rieky Bodva. V dolnom toku potoka nájdeme pstruhy, mreny, šťuky. V okolitých lesoch sa vyskytuje orol, srna, divá kačka, diviak, líška, havran, ďateľ, sojka, hrdlička, vrana, drozd, slávik, sýkorka, bociany ale aj netopiere. Obec má rozlohu 2807 ha.

Na sever od obce sa nachádzajú Drienovecké kúpele, donedávna slúžiace rekreačným účelom, no v súčasnosti sú nevyužívané. V jeho areáli, v lone krásnej prírody sa organizovali slávnosti piesní a tancov, rôzne vzdelávacie tábory.

Koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia boli kúpele silným magnetom lákajúcim návštevníkov. Povesť hovorí, že kúpele založili „Červení mnísi“. Je to dosť pravdepodobné, pretože aj terajší tvar kúpeľnej budovy pripomína mníšske cely a klenbovitá polkruhová miestnosť zrejme slúžila rehoľníkom ako kaplnka.

Mníšske cely sa upravili na vaňové kúpele, kde sa liečili reumatické choroby. Po II. svetovej vojne kúpele zanikli. V r. 1970 obec odkúpili budovu kúpeľov a prestavala ju na hotel s pohostinstvom. Delimitáciou však prešli v r. 1976 do vlastníctva Reštaurácií, v 90-tych rokoch ho prevádzkoval súkromný podnikateľ.

Na západ od kúpeľov sa nachádza Drienovecká jaskyňa, medzi miestnym obyvateľstvom známa pod menom „Pitykó“. Vznik jaskyne bol podmienený zložitými geologickými pomermi územia Slovenského krasu. Jaskyňa vznikla rozšírením puklín, pôsobením presakujúcej povrchovej vody a následným zväčšovaním podzemných priestorov zvetrávaním. Celou jaskyňou preteká mohutná podzemná rieka. Je spojená s Jasovskou jaskyňou.