Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ Drienovec

 17.04.2021

Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drienovec, ktoré sa uskutoční dňa 20.4.2021 t.j. utorok so začiatkom 0 16,00 hodine v sále kultúrneho domu

Program rokovania:

     1. Otvorenie

a)   určenie zapisovateľa

b)  určenie overovateľov zápisnice

c)   voľba návrhovej komisie

2.  Schválenie programu zasadnutia OZ

3.  Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drienovec

4.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Drienovec na 2. polrok 2021

5.  Odsúhlasenie platu zástupcu starostu obce

6.  Prerokovanie podaných žiadostí od občanov obce

     7. Doplnenie návrhu rozpočtu obce na rok 2021 od poslancov obecného zastupiteľstva

8.  Rôzne

9.  Schválenie uznesení zo zasadnutia OZ

                    10.Záver

Zoznam článkov:

1 2 3 >