Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o konaní volieb hlavného kontrolóra obce Drienovec

 27.01.2020

  Obec Drienovec, 044 01 Drienovec 368, t.č. 055 4602202

V Drienovci, dňa 27.01.2020

                                                                 

O Z N Á M E N I E

o konaní  volieb  hlavného  kontrolóra  obce  Drienovec

Obecné  zastupiteľstvo  obce Drienovec  v zmysle  ustanovenia  § 18a ods. 2  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb. o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov

v y h l a s u j e

voľbu  hlavného  kontrolóra  obce  Drienovec

na  06. 03. 2020  o 15.00 hod. v zasadačke  Obecného  úradu  Drienovec

Rozsah  úväzku: 0,2

Deň  predpokladaného  nástupu  do  práce: .........................

Plat  hlavného  kontrolóra  bude  stanovený  Obecným  zastupiteľstvom  v súlade  s ustanovením  § 18c  zákona  SNR  č. 369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov.

Kandidáti  na  funkciu  hlavného   kontrolóra  obce  sú  povinní  odovzdať  písomné prihlášky  kandidatúry  najneskôr do 21.02.2020   na   Obecnom  úrade  v Drienovci  do  15:00 hod.  označením  NEOTVÁRAŤ !

K prihláške  je  potrebné   pripojiť:

       -  doklady  o vzdelaní

       -  výpis  z registra  trestov,  nie  starší  ako 3  mesiace

       -  doklady  o vykonávanej   praxi

                                                                                                       Gabriel  Gavallér

                                                                                                             zástupca  starostu  obce  


Zoznam aktualít: