Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Dokumenty

(169.22)
(kb)
(146.99)
(kb)
(116.18)
(kb)
(101.13)
(kb)
(70.05)
(kb)
(44.32)
(kb)
(222.54)
(kb)
(123.53)
(kb)
(15.68)
(kb)
(70.34)
(kb)
(241.35)
(kb)
(32.74)
(kb)
(787.63)
(kb)
Rokovací poriadok
Rokovací poriadsok
(477.17)
(kb)
Výzva Kraj. súd , vyjadr. obce k žalobe
Výzva kr. súd -vyjadr. k žalobe
(118.52)
(kb)
VZN č.1/2013
VZN č. 1/2013
(348.75)
(kb)
Komunitný plán Obce Drienovec2010-2014
Kom.plán obce Drienovec 2010-2014
(350.93)
(kb)
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 29.6.2015
zápiasnica zo zasadnutia OZ dňa 29.6.2015
(225.77)
(kb)
Uznesenia zo zasad. OZ zo dňa 29.6.2015
Uznesenia zo zasad. OZ zo dňa 29.6.2015
(102.26)
(kb)
Smernica cest. náhr. , prev. ,použ. mot. voz.
Smernica cest. náhr. prev., použ. mot. voz
(218.79)
(kb)
Smernica o evid, použ., spôsobe vyučt. poh. hmôt
Smernica o evid., použ., spôsobe vyuč. poh. hmôt
(77.5)
(kb)
POH obce Drienovec 2011-2015
Progr. odpad. hospod. 2011-2015
(812.52)
(kb)
Smernica na ved. učtov. v podmien. samospr.
Smernica na ved. učtovn. podmien. samospr.
(466.83)
(kb)
Pozvánka na zas. OZ 28.9.2015
Pozvánka na zas.OZ 28.9.2015
(17.04)
(kb)
Inf., oznám. o strat. dokum. Územný plám obce Drienovec
Inf., oznám. o strat. dokum. Územný plán obce Drienovec
(240.38)
(kb)
Zápisnica z riandného. zas. OZ dňa 28.09.2015
Zápisnica z riadného zas.OZ dňa 28.09.2015
(177.08)
(kb)
Uznesenia z riadného zas. OZ dňa 28.09.2015
Uznesenia z riadného zas. OZ dňa 28.09.2015
(40.65)
(kb)
Pozvánka na zas.OZ 29.6.2015
Pozvánka na OZ 29.6.2015
(25.47)
(kb)
VZN 2 /2013 o verejnom poriadku
VZN 2/2013 o verejnom poriadku
(296.32)
(kb)
VZN 2/2012 o chove a držaní psov
VZN 2/2012 o chove a držaní psov
(134.74)
(kb)
Výberové konanie na funkciu riaditeľ/ka/ ZŠ Drienovec 44
Výberové konanie na fukciu riaditeľ/ka/ ZŠ Drienovec 44
(53.69)
(kb)
Zadanie pre vypracovanie Územného plánu obce Drienovec
Zadanie pre vypracovanie Územného plánu obce Drienovec
(1316.28)
(kb)
Oznámenie o verejn. prerok. Zadania pre ÚP obce Drienovec
Oznámenie o verejn. prerok. Zadania pre ÚP obce Drienovec
(36.1)
(kb)
Rozsah hodn. strategického dokumentu Územný plán obce Drienovec
Rozsah hodn. strategického dokumentu Územný plán obce Drienovec
(157.73)
(kb)
VZN 2/2015 o sposobe náhr. zásob. s vdou a odvádz. odpad. vod
VZN 2/2015 o sposobe náhr. zásob. s vodou a odvádz. odpad. vod
(69.03)
(kb)
Rozhdnutie predsedu NR SR- vyhlás. volieb
Rozhodnutie predsedu NR SR vyhlás. volieb
(16.18)
(kb)
Voľby , valásztások dom NR SR - inform. pre voliča
Voľby, valasztások do NR SR-inform. pre voliča
(244.56)
(kb)
VZN 1/2015 o správe a prevádz. pohr. na území obce Drienovec
VZN 1/2015 o správe a prevádz. pohreb. na území bce Drienovec
(275.48)
(kb)
VZN 3/2015 o miestných daniach a mistnom popl. za kom. odp. a drobné st. odpady na území obce Drienovec
VZN 3/2015 o miestných daniach a miestnom popl. za kom. odp. a drobné stav. odpady na území obce Drienovec
(362.22)
(kb)
VZN 4/2015 o nakl. skom odpadmi a drobným stav. odpad. na území obce Drienovec
VZN 4/2015 o nakl. kom. odpadom a drobným stav odp. na úzení obce Drienovec
(261.51)
(kb)
Návrh rozpočtu obce Drienovec na r. 2016,2017,2018
Návrh rozpočtu obce Drienovec na r. 2016,23017,2018
(164.87)
(kb)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontr. obce Drienovec na 1 polrok 2016
Návrh plánu kontr. činnosti hl. kontr. obce Drienovec na 1 polrok 2016
(21.71)
(kb)
Pozvánka na zas.OZ dňa 9.12.2015 o 12.300 hod.
Pzvánka na zas.OZ dňa 9.12.2015 o 12.30 hod.
(17.72)
(kb)
Shválený rozpočet obce Drienovec na r. 2016,2017,2018
Schválený rozpočet obce Drienovec na r. 2016,2017,2018
(156.84)
(kb)
Zápisnica z riadného zasadnutia OZ dňa 9.12.2015
Zápisnica z riadného zasadnutia Z dňa 9.12.2015
(192.41)
(kb)
Uznesenie z riadného zasadnutia OZ v Drienovci dňa 9.12.2015
Zápisnica z riadného zasadnutia OZ v Drienovci dňa 9.12.2015
(98.98)
(kb)
Pozvánka na mimoriadné zasadnutie OZ obce Drienovec dňa 19.01.2016
Pozvánka na mimoriadn. zasadn OZ Drienovec dňa 19.01.2016
(13.63)
(kb)
Zápisnica z mimor.zas. OZ dňa 19.01.2016
Záoisnica z mimiriadného zasadnutia OZ dňa 19.012016
(73.27)
(kb)
Uznesenia z mimoriadného zasadnutia OZ dňa 19.01.2016
Uznesenia z mimir. zasad. OZ.dňa 19.01.2016
(82.07)
(kb)
Pozvánka na riadné zasadnutie OZ dňa 24.02.2016
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 24.02.2016 zač. o 12.30 hod.
(18.78)
(kb)
Zápisnica z riadn. zasadnutia OZ dňa 24.02.2016
Zápiasnica z riadného zasadn. dňa 24.02.2016
(205.44)
(kb)
Ročná správa o kontr. činnosti kontr. Drienovec za r. 2015
Ročná správa o kontr. činnosti kontr. Drienovec za r. 2015
(67.42)
(kb)
Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ dňa 24.02.2016
Uznesenie z riadného zasadnutia OZ dňa 24.02.2016
(63.96)
(kb)
Výberové konanie na funkc. riaditeľa /ky/ ZŠ Drienvec
Výberové konanie na funkc.riadit. ZŠ Drienovec
(49.18)
(kb)
Pozvánka na zas O Z dňa 26.05.2016, Smernica o postupe výkon. fin. kontr. v posobn. Obce DRIEnovec
Pozvánka na zas. OZ dňa 26.05.2016, Smernica o postupe vykonávania fin. kontr. v posobnosti Obce Drienovec
(378.99)
(kb)
Voľné prac. miesta ZŠ Drienovec
Voľné prac, miesta ZŠ Drienovec
(179.35)
(kb)
Záposnica z riadného zasadn OZ zo dňa 26.05.2016
Zápisnica z riadného zasadn. OZ zo dňa 26.05.2016
(205.22)
(kb)
Uznesenie z riadného zasadn OZ zo dňa 26.05.2016
Uznesenie z riadného zasadn. OZ zo dňa 26.052016
(46.54)
(kb)
Správa o činnosti ZŠ Drienovec
Správa o činnosti ZŠ Drienovec
(93.26)
(kb)
Hodnotiaca správa výchovno vzdelávacej činnosti MŠ Drienovec
Hodnotiaca správa výchovno vzdelávacej činnosti MŠ Drienovec
(117.58)
(kb)
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 28.6.2016 zač. o 13 00hod. v zasadačke Ocú
Pozvánka na zasadn. OZ obce Drienovec dňa 28.6.2016 zač. o 13 00 hod. v zasadačke Ocúd
(16.11)
(kb)
Zápisnica z riadného zasadn OZ dňa 28.06.2016
Zápisnica z riadného zasadnutia OZ dňa 28.06.2016
(198.08)
(kb)
Uznesenie z riadného zasadnutia OZ dňa 28.06.2016
Uznesenie z riadného zasadnutia OZ dňa 28.06.2016
(35.23)
(kb)
Kontrola UVO
Kontrola UVO
(766.61)
(kb)
Návrh VZN 1/2016
Návrh VZN 1/2016
(83.85)
(kb)
Návrh VZN 2/2016
Návrh VZN 2/2016
(88.06)
(kb)
(1822.83)
(kb)
(226.15)
(kb)

Archív dokumentov